Maria Steinmüller

Maria Steinmüller (90)

Aufbahrung am Montag, dem 17. Juni 2019, um 11 Uhr am St. Peter Stadtfriedhof in Graz


Begräbnis am Montag, dem 17. Juni 2019, um 13 Uhr am St. Peter Stadtfriedhof in Graz

Gedenkkerze anzünden
Ruhe sanft

Ruhe in Frieden